Rapport “Møteplass Datakultur”

Funnene i rapporten underbygger sentrale anbefalinger fra Data- spillstrategien (2020-2022) der viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdommer fremheves, og kommuner og andre aktører oppfordres til å tilrettelegge for slike møteplasser.

På side 37 og 38 i rapporten kan man lese mer om hvilke tiltak som anbefales. Du kan også klikke her for å komme rett til anbefalingene .

Rapporten Møteplass datakultur ble overlevert Kulturdepartementet 08.09.2020. Rapporten kan leses i sin helhet under , eller lastes ned her.

Hva er en god møteplass for datakultur?

Møteplass datakultur er en rapport fra et medvirkningsseminar arrangert i januar 2020 med ungdom og ungdomsarbeidere fra hele landet. Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan ikke-kommersielle aktører kan tilrettelegge bedre for møteplasser for datakultur, med utgangspunkt i ungdoms ønsker og behov.

På seminaret diskuterte deltakerne hva som utgjør en god møteplass for gaming og datakultur, og de bidro med sine erfaringer, behov, ideer og drømmer. I rapporten gjengis sitater fra deltakerne og oppsummeringer av funnene.

En rapport for deg som vil tilrettelegge

Målgruppen for denne rapporten er alle ikke-kommersielle aktører som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for dataspillende ungdom. Rapporten er gjennomgått og kvalitetssikret av en referansegruppe bestående av deltakere fra seminaret.

Vi håper denne rapporten kan komme flere organisasjoner og personer som jobber for og med ungdom til nytte.

Prosjektgruppen ønsker å takke alle medvirkende ungdommer og ungdomsarbeidere, som har heiet på prosjektet og tatt del i utviklingen av denne rapporten. Vi ønsker også å takke Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for støtte og finansiering av prosjektet.