Lokale og nasjonale anbefalinger

Basert på hovedfunnene har organisasjonene bak rapporten kommet frem til noen lokale og nasjonale anbefalinger om veien videre. Et utvalg av disse anbefalingene vil prosjektgruppen følge opp videre, mens mange av anbefalingene er også relevante for andre aktører å ta tak i. Prosjektgruppen har også tro på at et samarbeid rundt noen av disse tiltakene er naturlig.

6.1 Lokale anbefalinger

1.

Etablere gaming- og dataspilltilbud på eksisterende møteplasser for ungdom, som fritidsklubber, idrettsklubber, kulturskoler og lignende, lokalt i hele landet. Møteplassen bør ikke kun være tilrettelagt for gaming og data, men også være gode sosiale arenaer som helst kan kombineres med andre aktiviteter.

2.

Etablere egne gaming- og spillhus der det ikke er eksisterende møteplasser, eller der potensialet er stort nok til at man kan etablere egne fullverdige møteplasser med gaming- og datafokus.

3.

Møteplasser, aktiviteter og arrangementer må ha oppdatert og attraktivt utstyr. Det er ikke innkjøps- eller IKT-avdelingen i kommunen som er spesialistene, det er ungdommene - så spør ungdommene om råd.

4.

Prioriter å tilrettelegge lokalene med nok nettlinjer, god ventilasjon, lyddemping og tilpassede lysforhold.

5.

Møteplassen bør ha tilgang på streamingutstyr og kompetanse på bruk av ulike medieplattformer. Mulighet for å kunne lage spill og utvikle seg som spillutvikler er også en del av spillkulturen, og noe ungdommene ønsker.

6.

Opprette digitale utgaver av den fysiske møteplassen på Discord som kan brukes av brukerne når den fysiske møteplassen er stengt, eller de ikke har lyst eller anledning til å møte fysisk.

7.

Sørge for at det er engasjerte og troverdige voksne med kompetanse og erfaring fra ungdomsarbeid og -medvirkning som kan hjelpe og veilede ungdommene i å utvikle og drive det tilbudet de ønsker.

8.

Medvirkning er helt sentralt i alt arbeidet med ungdom, og spesielt når det kommer til gamingkultur. Ungdommene må inviteres inn til samskaping i planlegging, etablering og drift av tilbudene.

9.

Fokus på å rekruttere jenter til aktiviteter og arrangementer. En bedre kjønnsbalanse er morsommere for alle. Skal man få med jentene, må de få medvirke til ideskaping, planlegging, rekruttering, gjennomføring og evaluering av tilbudene.

10.

Finn gode rollemodeller som kan være lokale ambassadører for møteplassen. Det gir økt status og bedre rekruttering. Rollemodellene bør representere det mangfoldet man ønsker å nå med tanke på alder, kjønn og lignende. Rollemodellene har også en viktig funksjon i å bidra til å fjerne stigmatisering av gaming som aktivitet.

6.2 Nasjonale anbefalinger

1.

Opprette tilskuddsordninger for etablering av gamingtilbud på samme måte som for lokale idrettsarenaer

2.

Opprette eller tilpasse nasjonale tilskuddsordninger for gamingutstyr, -aktivitet og -arrangementer

3.

Styrke arenaene og aktørene som allerede jobber med ungdom og gaming, heller enn å etablere helt nye strukturer som bare fokuser på gaming alene

4.

Arrangere nasjonalt samtids-LAN i samarbeid med KANDU

5.

Undersøke muligheten for etablering av regionale gaming- e-sportssentre. Sentrene bør både være for brukere, men også som kompetansesentra på gaming og e-sport i regionene. Sentrene bør ha fokus på hele gamingkulturen, fra hobby til proffspilling, streaming og spillutvikling.

6.

Styrke forskning og utvikling på feltet som fokuserer på hvordan vi kan styrke positive sider ved dataspillkulturen og redusere de negative. De positive effektene gaming og dataspillkultur har på sosial kompetanse og psykisk helse, bør undersøkes ytterligere.